7.1 ਫਾਰਵਰਡ ਨਜ਼ਰ

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਸਿਨੇਮਾਕਾਰ ਤੱਕ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਚ ਹਨ. ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ (ਅਧਿਆਇ 4) ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ (ਅਧਿਆਇ 2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ (ਅਧਿਆਇ 3), ਚਲਾਉਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁੜ (ਅਧਿਆਇ 5) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਸੰਭਵ ਸੀ. ਖੋਜਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਵਰਣਪੱਟ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ (ਅਧਿਆਇ 6) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.