نقل قول

اگر شما می خواهم به استناد این مقاله، لطفا آن را به عنوان استناد:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.