6.4.2 ਭਲਾਈ

ਭਲਾਈ ਸਮਝ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ / ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਸੁਝਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ.

Belmont ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੋਜਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: (1) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ (2) ਸੰਭਵ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ. Belmont ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹਿਪੋਕ੍ਰਾਟੀਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ "ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਟਰੇਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫਾਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਜਕਾਰ "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੱਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (Belmont Report 1979) . ਪਰ, Belmont ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੰਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੋਜਕਾਰ ਬਾਰੇ "ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਦੇ foregone ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ. " (Belmont Report 1979)

ਇੱਕ ਖਤਰਾ / ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ: ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਠੋਸ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਠੋਸ ਮਹਾਰਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਜ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ / ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੋਨੋ ਸਮਝ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ: ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਬਾਹਰ ਸਕਰੀਨ) ਜ ਇੱਕ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ). ਅੱਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਸਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, Restivo ਅਤੇ ਵੈਨ ਦੇ Rijt ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ (2012) ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਸੰਪਾਦਕ 'ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਅਧਿਆਇ 4 ਵਿਚ ਚਰਚਾ)' ਤੇ. ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਕੁਝ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਖੋਜਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਹੜ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰੁੱਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ. ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ / ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ' ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ, ਖੋਜਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਤੁਲਨ ਸੁਝਿਆ. Ethicists ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਿਲਕੀਅਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਖੋਜ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਾਭ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟਸਕੇਗੀ ਸਿਫਿਲਿਸ ਅਧਿਐਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ). ਖਤਰੇ ਨੂੰ / ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਡੂੰਘਾ ਨੈਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਉਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ IRBs ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਾ-ਖੋਜਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੋਚਦੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਦਾ ਖਤਰਾ / ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਸੁਝਿਆ ਹੋਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ, ਕੁਝ ਗੈਰ-ਖੋਜਕਾਰ ਪੁੱਛ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਅਸਲ 'ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਉਜਾਗਰ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਖੋਜਕਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ. ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਖੋਜ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (ਹਿੱਸਾ 6.6.4) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋਗੇ. ਪਰ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ / ਲਾਭ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਰੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ (ਅਧਿਆਇ 4 ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅੰਕੜਾ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੁਆਦ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ (ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਆਈਆਰਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਸਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ); ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ (ਹਿੱਸਾ 6.6.2) ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਰੀਲਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, Encore ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੇਨਤੀ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਪ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ-ਆਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜਕਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇ ਤੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਖੋਜਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਦ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ reproducible ਖੋਜ, ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਜਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕੋਡ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ. reproducible ਖੋਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇ ਖੋਜਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ ਖਤਰੇ ਨੂੰ (ਹਿੱਸਾ 6.6.2)).