7.2.2 ਭਾਗੀਦਾਰ-ਕਦਰਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ

ਬੀਤੇ ਦੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੋਜਕਾਰ-ਕਦਰਤ ਹਨ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ-ਕਦਰਤ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਦੀ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ. ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਸਰ ਲੈਬ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਤੌਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਆਬਾਦੀ, ਲਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਨੰਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀ ਹੈ. ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਖਿਕਾਊ ਨਹੀ ਹੈ. ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਕਸਰ ਖੋਜਕਾਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖਲ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ-ਕਦਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ.

ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਅਧਿਆਇ 3 ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰਦ ਗੋਇਲ, ਵਿੰਟਰ ਮੇਸਨ, ਅਤੇ ਡੰਕਨ ਵਾਟਸ (2010) ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਫਰੇਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ Friendsense ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਧਿਆਇ 4 ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤਜਰਬੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਰਸ Dodds ਅਤੇ ਡੰਕਨ ਵਾਟਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਡਾਟਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਇ 5 ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਲੈਕਸੀ ਚਿੜੀਆ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ 100,000 ਲੋਕ ​​ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਖਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕੰਮ (ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੋਨੋ ਭਾਵ ਵਿਚ) ਬਣਾਇਆ (Lintott et al. 2011) . ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ-ਕਦਰਤ ਪਹੁੰਚ ਖੋਜ ਦੇ ਨਵ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਯੋਗ.

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਯੂਜ਼ਰ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੇਟਬੋਰਡਿੰਗ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹਨ.