6.7.1 ਆਈਆਰਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੈ

ਕਈ ਖੋਜਕਾਰ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਪਾਸੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ bumbling ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਲਈ. ਪਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ IRBs ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ-ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -then ਸਾਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਵਾਧੂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ. ਆਈਆਰਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੈ.

ਪਹਿਲੀ, ਆਈਆਰਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਬਚਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਤਕ ਪਹੇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਈਆਰਬੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (King and Sands 2015) . ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਦੂਜਾ, ਆਈਆਰਬੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੇਠ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਨ. ਅਖੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੈ.

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਅੰਤਿਕਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਮ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਕਾ ਲਿਖਣ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. , ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਚਿਸ਼ੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅਨੁਭਵੀ ਖੋਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ' ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਟੇਬਲ 6.3 ਮੌਜੂਦ ਅਨੁਭਵੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਖਰਿਆਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ Carter (1996) : ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ (1) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ; (2) ਉਹ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ' ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ; ਅਤੇ (3) ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ.

ਟੇਬਲ 6.3: ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ.
ਸਟੱਡੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ
Rijt et al. (2014) ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹਟ
Paluck and Green (2009) ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੋਜ
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੱਦੇ
ਸੰਭਵ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਤਾਰਨ
Burnett and Feamster (2015) ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖੋਜ
ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸੰਤੁਲਨ ਜਦ ਖ਼ਤਰੇ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਨ,
Chaabane et al. (2014) ਖੋਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰ੍ਭਾਵ
ਲੀਕ ਡਾਟਾ ਫਾਇਲ ਵਰਤ
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ
Soeller et al. (2016) ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਰੂਪ