1.2 ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇਪੂਰਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ. ਖੋਜਕਾਰ ਹੁਣ, ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਵਾਲ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਸਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨ੍ਯੂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਵ ਖ਼ਤਰੇ ਆ; ਖੋਜਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਗ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ. ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਵਾਰ-ਵਰਗੇ 'ਤੇ ਸਭ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਨਣ-ਸਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤੇ-ਅਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਪਰ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ.

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਾਲਾਗ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹਨ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੈਮਰਾ (ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੋਨ 'ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨਕਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ. ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾਲਾਗ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਭਾਲਿਆ.

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿੱਚ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਰਾਨ ਹਨ. ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰਜਿੰਗ (ਚਿੱਤਰ 1.1) (Hilbert and López 2011) . ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ "ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ." ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਥੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ (ਚਿੱਤਰ 1.1) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ (Hilbert and López 2011) . ਇਹ ਰੁਝਾਨ-ਵਧ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ.

ਚਿੱਤਰ 1.1: ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ. ਅੱਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਹੁਣ (ਹਿਲਬਰਟ ਅਤੇ López 2011) ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੈ. ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ.

ਚਿੱਤਰ 1.1: ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ. ਅੱਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੈ (Hilbert and López 2011) . ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ.

ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਰੇ-ਆਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ. ਹਰ ਦਹਾਕੇ 1980 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਭਰ: ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਰੋਸੈੱਸਰ (ਭਾਵ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਰਮੋਸਟੇਟਸ) (Waldrop 2016) . ਵਧਦੀ ਇਹ ubiquotous ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ; ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ, ਸਟੋਰ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ.

ਖੋਜਕਾਰ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੁਲ ਹੈ ਸੌਖਾ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਹਿ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਾਹਕ randomize ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ randomize ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜ ਨਾ.

ਇਹ ਪੂਰੀ-ਮਾਪਿਆ-ਪੂਰੀ-randomizable ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਪਰ ਨਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਰੀਰਕ ਸਟੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਖਰੀਦ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਰਯੋਗ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜੰਤਰ ਵਰਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ.

ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ randomization ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਨਵ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨ੍ਯੂ ਫਾਰਮ ਖੋਜਕਾਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.

ਇੱਕ skeptic ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨਵ ਹਨ. ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਲੋਕ 'ਕਾਬਲੀਅਤ' ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ (Gleick 2011) ), ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 1960 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ (Waldrop 2016) . ਪਰ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ skeptic ਗੁੰਮ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ (Halevy, Norvig, and Pereira 2009) . ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ. ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦੇ 24 ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਮਰਨ ਹਾਰਡ skeptic ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹਨ.

ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਨੇਮਾਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ. ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਿਨੇਮਾਕਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ. ਪਰ, ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, Blumenstock ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ. ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ: ਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ. ਹੋਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਕ੍ਰਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ.