සඳහනක්

ඔබ මෙම අත්පිටපත හුවා කැමති නම්, එය හුවා කරන්න:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.