Trích dẫn

Nếu bạn muốn trích dẫn bản thảo này, xin trích dẫn nó như:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.