6.4.1 ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਦਰ

ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ.

Belmont ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਦਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ: (1) ਲੋਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (2) ਠੰਢਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਮ ਦੱਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ ਸੁਝਾਅ ਖੋਜਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਖੇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਨਾਜ਼ੁਕ, ਇਸ ਖੋਜਕਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵੀ, ਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ. ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ-ਨਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, (Manson and O'Neill 2007) , ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋਗੇ.

ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਨੁਕਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ. ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ-ਵਰਤਿਆ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ (ਸੁਆਦ, ਸਬੰਧ, ਜ ਟਾਈਮ), ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਮਾਪ ਕੰਮ (Encore) ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ (ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ ਜਾਗਰੂਕਤਾ -without 'ਚ ਦਾਖਲ . ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਨੈਤਕ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ ਚਾਰ ਅਸੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਪਰ, ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੈਤਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਖੋਜਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਵੋਗੇ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਖੋਜ ethicists ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈਦਾ. ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਲਾਈ, ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.