6.2 ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਜਬ, ਨਾਲ ਨਾਲ-ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕ੍ਰਮ ਖੋਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਠੋਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ, ਉਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਹਨ. ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਬ, ਨਾਲ ਨਾਲ-ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਦੀ ਉਮੀਦ. ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਫਰੇਮਵਰਕ, ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਨੀ.