7.1 Nhìn foward

Như tôi đã nói trong phần giới thiệu, các nhà nghiên cứu xã hội đang trong quá trình thực hiện một quá trình chuyển đổi như chuyển đổi từ chụp ảnh đến điện ảnh. Trong cuốn sách này, chúng tôi đã nhìn thấy các nhà nghiên cứu đã bắt đầu sử dụng các khả năng của thời đại số quan sát hành vi (Chương 2), đặt câu hỏi (Chương 3), các thí nghiệm ương (Chương 4), và cộng tác (Chương 5) theo những cách mà chỉ đơn giản là không thể trong quá khứ khá gần đây. Các nhà nghiên cứu người tận dụng những cơ hội này cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, quyết định đạo đức mơ hồ (Chương 6). Trong chương cuối cùng này, tôi muốn làm nổi bật ba chủ đề xuyên suốt các chương này và đó sẽ là quan trọng đối với tương lai của nghiên cứu xã hội.