7.1 دنبال foward

همانطور که در مقدمه گفت، محققان اجتماعی در روند ساخت یک انتقال مانند انتقال از عکاسی به فیلمبرداری هستند. در این کتاب، ما دیده ایم که چگونه محققان با استفاده از قابلیت های عصر دیجیتال به مشاهده رفتار (فصل 2)، پاسخ به سئوالات (فصل 3)، آزمایش های اجرا (فصل 4) در راه شروع کرده اند، و همکاری (فصل 5) که در گذشته کاملا اخیر به سادگی غیر ممکن بود. محققانی که به استفاده از این فرصت نیز برای مقابله با مشکل، تصمیم گیری اخلاقی مبهم (فصل 6) خواهد داشت. در این فصل گذشته، من می خواهم به برجسته سه تم که از طریق این فصل اجرا و که برای آینده در پژوهش اجتماعی مهم خواهد بود.