7.1 Looking foward

As ik sei yn 'e ynlieding, sosjale ûndersikers binne yn it proses fan it meitsjen fan in oergong as de oergong fan fotografy oan Cinematography. Yn dit boek, wy ha sjoen hoe't ûndersikers hawwe begûn mei help fan de mooglikheden fan de digitale leeftyd te observearjen gedrach (haadstik 2), freegje fragen (haadstik 3), rinne eksperiminten (haadstik 4), en gearwurkje (haadstik 5) yn wizen dat wienen gewoan ûnmooglik yn 'e heel resinte ferline. Ûndersikers dy't nimme foardiel fan dizze mooglikheden sille ek moatte giet it krekt dreech, dûbelsinnige etyske besluten (haadstik 6). Yn dit lêste haadstik, ik graach markearje trije tema dy't rinne troch dizze haadstikken en dat sil wêze wichtich foar de takomst fan de sosjale ûndersyk.