6.2 ત્રણ ઉદાહરણો

ડિજિટલ ઉંમર સામાજિક સંશોધન અભ્યાસો જ્યાં વાજબી, સદ્હેતુવાળું લોકો નીતિશાસ્ત્ર વિશે અસંમત થશે સમાવેશ થશે.

સંશોધન નીતિશાસ્ત્ર ચર્ચા કોંક્રિટ રાખવા માટે, હું ડિજિટલ વય અભ્યાસ કે નૈતિક વિવાદ પેદા કરી છે ત્રણ ઉદાહરણો સાથે શરૂ કરી શકશો. હું બે કારણો માટે આ ખાસ અભ્યાસ પસંદ કર્યો છે. પ્રથમ, ત્યાં તેમને વિશે કોઈ સરળ જવાબો છે. એટલે કે, મને લાગે છે કે વાજબી, સદ્હેતુવાળું લોકો કે કેમ તે અંગે આ અભ્યાસ થયું છે જોઈએ અને શું ફેરફારો તેમને સુધારવા શકે અસંમત થશે. સરળ જવાબો આ અભાવ આજે કેટલાક અભ્યાસો ની લાક્ષણિકતા છે, અને હું તે ભવિષ્યમાં વધુ સામાન્ય બની જશે અપેક્ષા. બીજું, આ ત્રણ અભ્યાસ સિદ્ધાંતો, માળખા, અને તણાવ વિસ્તારો કે પછી પ્રકરણમાં પાલન કરશે ઘણા સમાવેશ થાય છે.