6.2 ឧទាហរណ៍ទាំងបី

ការស្រាវជ្រាវសង្គមអាយុឌីជីថលពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាដែលជាកន្លែងដែលសមហេតុសមផលយ៉ាងល្អមានន័យប្រជាជននឹងមិនយល់ស្របអំពីសីលធម៍។

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាការពិភាកអំពីការស្រាវជ្រាវនេះបេតុងចរិយាមារយាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍បីនៃការសិក្សាអាយុឌីជីថលដែលបានបង្កើតភាពចម្រូងចម្រាសវិជ្ជាជីវៈ។ ខ្ញុំបានជ្រើសរើសការសិក្សាពិសេសទាំងនេះសម្រាប់ហេតុផលពីរ។ ជាដំបូងមិនមានចម្លើយជាការងាយស្រួលអំពីការណាមួយនៃពួកគេមាន។ នោះគឺខ្ញុំគិតថាសមហេតុសមផលយ៉ាងល្អមានន័យប្រជាជននឹងមិនយល់ស្របអំពីថាតើការសិក្សាទាំងនេះគួរតែបានកើតឡើងនិងការផ្លាស់ប្តូរនូវអ្វីដែលអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពួកគេ។ កង្វះនៃចម្លើយជាការងាយស្រួលនេះគឺជាលក្ខណៈនៃការសិក្សាមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំរំពឹងថាវានឹងក្លាយជារឿងធម្មតាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលអនាគត។ ទីពីរការសិក្សាទាំងបីបញ្ចូលគោលការណ៍ជាច្រើនក្នុងនោះក្របខ័ណ្ឌនិងតំបន់នៃភាពតានតឹងដែលនឹងអនុវត្តតាមក្រោយនៅក្នុងជំពូកនេះ។