6.2 Ba ví dụ

Đại kỹ thuật số nghiên cứu xã hội sẽ liên quan đến nghiên cứu nào cho hợp lý, ý nghĩa cũng như mọi người sẽ không đồng ý về đạo đức.

Để giữ cho các cuộc thảo luận về đạo đức nghiên cứu cụ thể, tôi sẽ bắt đầu với ba ví dụ về nghiên cứu đại kỹ thuật số đã tạo ra tranh cãi về đạo đức. Tôi đã chọn những nghiên cứu này đặc biệt vì hai lý do. Thứ nhất, không có câu trả lời dễ dàng về bất kỳ của họ. Đó là, tôi nghĩ rằng hợp lý, ý nghĩa cũng như mọi người sẽ không đồng ý về việc liệu những nghiên cứu này nên đã xảy ra và những thay đổi có thể cải thiện chúng. Điều này thiếu câu trả lời dễ dàng là đặc trưng của một số nghiên cứu ngày hôm nay, và tôi hy vọng rằng nó sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai. Thứ hai, ba nghiên cứu thể hiện nhiều nguyên tắc, khuôn khổ, và các khu vực căng thẳng mà sẽ theo sau trong chương này.