6.2 سه نمونه

پژوهش های اجتماعی عصر دیجیتال مطالعات که در آن معقول، به معنی مردم در مورد اخلاق مخالف باشد.

به منظور حفظ بتن بحث اخلاق در پژوهش، من با سه نمونه از مطالعات عصر دیجیتال که جنجال اخلاقی را ایجاد کرده است شروع می شود. من این مطالعات خصوص به دو دلیل انتخاب کرده اید. اول، پاسخ های ساده در مورد هر یک از آنها وجود دارد. این است که، من فکر می کنم که معقول و خوش نیت مردم در مورد اینکه آیا این مطالعات باید اتفاق افتاده است و چه تغییراتی ممکن است آنها را بهبود اختلاف نظر دارند. این عدم پاسخ آسان امروز از ویژگی های برخی از مطالعات است، و من انتظار دارم که آن را در آینده بیشتر رایج تبدیل خواهد شد. دوم، این سه مطالعه تجسم بسیاری از اصول، چارچوب، و مناطق تنش که بعدا در این فصل به دنبال خواهد داشت.