6.7.3 ਲਗਾਤਾਰ, ਖੰਡਿਤ ਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸੋਚੋ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਕਸਰ ਬਾਇਨਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ; ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਸੀ ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਨਹੀ ਸੀ. ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਚ ਚਰਚਾ polarizes, ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਰੁਕਾਵਟ, ਬੌਧਿਕ ਆਲਸ ਵਧਾਵਾ, ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਲੇਬਲ ਹੈ "ਨੈਤਿਕ" ਹੋਰ ਨੈਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਧੋਤੇ. ਸਭ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੋਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਚ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦਾ.

ਰਿਸਰਚ ਨੈਤਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਕਰਾਮਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ "ਅਨੈਤਿਕ" ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜੀਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਸਰਚ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ - ਉਹ ਵੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ "ਨੈਤਿਕ" ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ ਨੈਤਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.