6.6.1 ਦੱਸਿਆ ਸਹਿਮਤੀ

ਸਭ ਖੋਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮ: ਖੋਜਕਾਰ,, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ-ਕੁਝ ਖੋਜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) ਰਿਸਰਚ ਨੈਤਕਤਾ ਦਾ ਸੌਖਾ ਵਰਨਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਹਰ ਚੀਜ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ." ਪਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੋਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ."

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਅਲੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ - ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ. ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੋਜਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ - ਮਾਲਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ, 17 ਮੁਲਕਾਂ (Riach and Rich 2002; Rich 2014) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 117 ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: (1) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ; (2) ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ; (3) ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ; ਅਤੇ (4) ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ (Riach and Rich 2004) . ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕੇਸ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਮੋਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੀਮਤ ਹਾਨੀ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤ ਲਈ ਸਨਮਾਨ) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਿਆਂ). ਫਾਈਨਲ ਫੀਚਰ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਣਵੋਲਿਆਨਾ, ਮੇਨਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੀਸੈਕਟ ਫ਼ਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਧੋਖਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਲ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਜਨ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਲ ਨਿਯਮ §46.116, ਭਾਗ (ਡੀ). ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ (ਨੰਬਰ 81-3029. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ, ਸੱਤਵੇਂ ਸਰਕਟ). ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੋਸ਼ਲ ਖੋਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਦਰਜਨ ਆਈਆਰਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ "ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ" ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

"ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ" ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਨਾਲੌਗ ਏਜ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੈ. ਉਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਰ, ਨੀਲ ਈਗਲ (2012) ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

"ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਖਲ, ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਸਰ ਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 'ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ', ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ-ਭਰੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ, ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰ, ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਫਿਰਾ. ਹੋਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ, ਘੱਟ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉੱਚ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. "[ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ]

ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੂਪ ਹਨ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੂਪ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਗਲਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਨਕੋਰੈਂਟ ਵਿਚ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਐੱਨ ਜੀ ਓ).

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਕਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾ ਡੈਬਿਟ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ). ਡੈਬ੍ਰਿਗਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ. ਕੁਝ ਬਹਿਸਾਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਬ੍ਰਿਗਿੰਗ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਡੀਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਖੁਦ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ (Finn and Jakobsson 2007) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਤੀਜਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਜ਼ਰਿਸਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਿਟਕੋਿਨ ਬਲਾਕਚੈਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਬਿਟਕੋਇਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੂ-ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕਕੈਨ ਸਾਰੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ (Narayanan et al. 2016) ). ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਿੱਟਕੋਇੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਤ ਹਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਬਿਟਕੋਿਨ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ- ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ, ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ-ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਣ-ਆਊਟ ਕਰਨ, ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ-ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਦਲ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਹਰ ਚੀਜ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ" ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ: "ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰੂਪ." ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ (Humphreys 2015, 102) . ਅੱਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਮਾਣ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ (Gillon 2015, 112–13) ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਨੈਤਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਨੋਸੂਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਬੌਂਮ (ਭਾਗ 6.5 ਦੇਖੋ) ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਨਾ ਖੋਜ ਕਰ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. ਨੈਤਿਕ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਕ੍ਰਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ. ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Lay ਨੈਤਿਕ ਮਨਮਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.