6.4.1 ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਦਰ

ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ.

ਬੇਲਮੋਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗ ਹਨ: (1) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (2) ਘੱਟ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖੋਜਕਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ-ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ-ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੂਝਵਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (Manson and O'Neill 2007) ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ 6.6.1 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ.

ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ - ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ (ਸਵਾਦ, ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਟਾਈਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਪ ਕੰਮ (ਐਨਕੋਰ) ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗ (ਭਾਵਾਤਮਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ - ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ . ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਅਨਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਦਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਗ 6.6.1 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ.