ਸਰਗਰਮੀ

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ: ਆਸਾਨ ਆਸਾਨ , ਮੱਧਮ ਮੀਡੀਅਮ , ਹਾਰਡ ਔਖਾ , ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ
 • ਗਣਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ( ਗਣਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ )
 • ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ( ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ )
 • ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ( ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ )
 • ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ( ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ )
 1. [ ਮੀਡੀਅਮ , ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ] ਬੇਰਿੰਨਸਕੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ (2012) ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਮਟੁਕ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. Tversky and Kahneman (1981) ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਸਿਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਮਾਰੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਟਵਰਸਾਕੀ ਅਤੇ ਕਾਹਨੀਮਨ ਦੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਬਰਿਨਸਕੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ-ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ-ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ ਐਮਟਕੁਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?

 2. [ ਮੀਡੀਅਮ , ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ] ਸੋਸ਼ਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰੌਬਰਟ ਸੀਲਡਿਨੀ, Schultz et al. (2007) ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, "ਹੂ ਵਾਇ ਟੂ ਬਰੇਕ", ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ-ਇਨ-ਗਲਾਈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ Schultz et al. (2007) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ) ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ (Cialdini 2009) ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੀਲੀਆਡਨੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

 3. [ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਡੀ ਰਿੱਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ (2014) ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ' ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨਮਾਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਲ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਉਲੰਘਣਾ (ਅਧਿਆਇ 2 ਦੇਖੋ), ਅਤੇ ਨੈਤਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ.

 4. [ ਮੀਡੀਅਮ , ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ] ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐਮਟਰਕੁਇਟ ਤੇ ਚਲਾਓ. ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਭਰਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਕੇ.

 5. [ ਬਹੁਤ ਔਖਾ , ਗਣਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ] ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ. Kramer (2012) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ. ਇਹ ਦੋ ਅਧਿਐਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ:

  1. ਇੱਕ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਚਲਾਓ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ Kramer (2012) ਵਿੱਚ \(\alpha = 0.05\) ਅਤੇ \(1 - \beta = 0.8\) ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ.
  2. ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ
  3. Kramer (2012) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਜੋਗ (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ਓਵਰ-ਪਾਵਰ (ਭਾਵ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ)?
  4. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਣਨਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ?
 6. [ ਬਹੁਤ ਔਖਾ , ਗਣਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ] ਪਿੱਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ Kramer (2012) ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਾਰ, Lorenzo Coviello et al. (2014) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ Lorenzo Coviello et al. (2014) .

 7. [ ਆਸਾਨ ] ਦੋਨੋ Margetts et al. (2011) ਅਤੇ ਵੈਨ ਡੀ ਰਿਜਟ ਐਟ ਅਲ. (2014) ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ. ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ.

 8. [ ਆਸਾਨ ] Dwyer, Maki, and Rothman (2015) ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ. ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ:

  "ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ. ਸਟੱਡੀ 1 ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਨਤਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਭਾਵ, ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ) ਚਲੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਿਕ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਸਨ. ਸਟੱਡੀ 2 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ; ਜਦੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਨਰਨੈਸਮੈਂਟਲ ਦਖਲਅਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. "

  ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ 1 ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਉ.

 9. [ ਮੀਡੀਅਮ , ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ] ਪਿੱਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ.

  1. ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
  2. ਕੀ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 10. [ ਮੀਡੀਅਮ MTUK ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ. ਸਮਾਂਤਰ ਵਿਚ, ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਰਿਸਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਪੇਜ ਮੈਮੋ ਲਿਖੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

 11. [ ਆਸਾਨ ] ਜਿਮ ਮੰਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੇਰੋਕ (2012) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ. ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸੀ:

  "ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਬਣਾਇਆ ਅਰਬਪਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੰਡੋ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਸਟ ਸਮੀਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਡਿਸਪਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ. ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਡੇਜਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਧੀ ਗਲਤ ਸੀ - ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਡਿਸਪਲੇਸ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ. ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ. ਸੀਈਓ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸੀ: 'ਮੇਰਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ.' ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਟੋਰ ਡਿਸਪਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. " (Manzi 2012, 158–9)

  ਸੀਈਓ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ?

 12. [ ਆਸਾਨ ] ਪਿੱਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ-ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ (ਅੰਕੜਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ)?

 13. [ ਆਸਾਨ ] Bernedo, Ferraro, and Price (2014) ਨੇ Ferraro, Miranda, and Price (2011) ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ (ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰ 4.11). ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਬਰਨੇਦੋ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ. ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਘਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

  1. ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿਓ.
  2. ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
 14. [ ਆਸਾਨ ] Schultz et al. (2007) ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਵਿਚ Schultz et al. (2007) , ਸ਼ੁਲਟਸ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ (ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟਾਈਮਸ਼ੇਅਰ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ) (Schultz, Khazian, and Zaleski 2008) ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਵਹਾਰ (ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ) ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਅਸੰਜਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਕੀਤੀ. .

  1. ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿਓ
  2. ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ Schultz et al. (2007) ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ Schultz et al. (2007) ?
 15. [ ਆਸਾਨ ] Schultz et al. (2007) ਜਵਾਬ ਵਿਚ Schultz et al. (2007) , Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੜੀ. ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:

  "ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਾਈਪੈਟੈਟੀਕਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (a) ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤੋਂ, (ਬੀ) ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਅਤੇ (c) ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤੋਂ. ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਏ) ਟੇਬਲ, (ਬੀ) ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ (ਸੀ) ਆਈਕਾਨ ਗਰਾਫ. ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ-ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰਣ ਬਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਦੂਜੀ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਨ. ਤੀਜਾ, ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. "

  ਹੋਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਅਸਲ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 16. [ ਮੀਡੀਅਮ , ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ] Smith and Pell (2003) ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਅੰਗਿਕ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ:

  "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਮੇਰਿਕਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਦਖਲਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕੈਟਨਸਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਬੇਤਰਤੀਬ, ਪਲੇਸਬੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ, ਕਰਾਸਵਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.

  ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ , ਇੱਕ ਜਨਰਲ-ਪਾਠਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪ-ਏਡ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਿਖੋ. ਖਾਸ, ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਸੰਕੇਤ: Deaton (2010) ਅਤੇ Bothwell et al. (2016) ਵੀ ਦੇਖੋ Bothwell et al. (2016)

 17. [ ਮੀਡੀਅਮ , ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ] ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਫਰਕ-ਇਨ-ਫਰਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇਦਾਰ ਅੰਤਰ-ਇਨ-ਮਧ ਅਨੁਮਾਨਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਇਨ-ਫਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਏ / ਬੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਲਿਖੋ. ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ-ਇਨ-ਫਰਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ.

 18. [ ਆਸਾਨ , ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ] ਗੈਰੀ ਲਵਮੈਨ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜਨੇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈਸੀਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰਹਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲਵਮੈਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ੍ਰੀਅਰ ਵਰਗੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਾਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਏ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਮੈਨ ਨੇ ਹਰਰਾਹ ਦੇ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

  "ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਹਰਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਸਮੂਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ. " (Manzi 2012, 146)

  ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਮম্যান ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ- ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ.

 19. [ ਔਖਾ , ਗਣਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ] ਇਕ ਨਵੇਂ ਤਜੁਰਬੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ, ਹਰ ਇੱਕ 600 ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ $ 100 ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ $ 1 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ). ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $ 1,000 ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ

  1. ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
  2. ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ?
  3. ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਫੰਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੀਮੋ ਲਿਖੋ.
 20. [ ਔਖਾ , ਗਣਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ] ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਐਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟੁਸ਼ਨਲ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰੱਕੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵਧੇਰੇ ਰਸਮੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, Gerber and Green (2012) ਅਧਿਆਇ 8 ਵੇਖੋ). ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ

  1. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਤਕ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖੋਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?
  2. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖੋਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?
  3. ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਪੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪੱਧਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਣਾਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? (ਸੰਕੇਤ: Gerber and Green (2012) ਅਧਿਆਇ 7 ਵੇਖੋ)
 21. [ ਬਹੁਤ ਔਖਾ , ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ] ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਪਰਯੋਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਿਹੰਮ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ (ROI) ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਆਰ ਓ ਆਈ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸਦਾ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ -100% ਦਾ ROI ਸੀ; ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਉਹ 0 ਦਾ ਆਰ.ਓ.ਆਈ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ 200% ਤੱਕ ਸੀ.

  ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੇਵਿਸ ਅਤੇ ਰਾਓ (2015) ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਸਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ):

  • ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ $ 7 ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਗ-ਆਮ ਵੰਡ ਅਤੇ $ 75 ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.
  • ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ $ 0.35 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ $ 0.175 ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.
  • ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਕਾਰ 200,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ: ਇਲਾਜ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ.
  • ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰ $ 0.14 ਹੈ.
  • ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ROI 25% [ \((0.175 - 0.14)/0.14\) ] ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ 100 ਡਾਲਰ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਾਧੂ 25 ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲਵੇਗੀ.

  ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (1) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ. (2) ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਕਿਸ ਸਧਾਰਨ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ.

  ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੀਮੋ ਇਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ; ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਮੀਮੋ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ); ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੀਮੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪਰਿਣਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ. ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਗਰਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

  ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੰਕੇਤ ਹਨ. ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ. ਦੂਜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ rlnorm () ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

  ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਫਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇਵੇਗੀ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ROI ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ. ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Cohen (1992) ਦੁਆਰਾ "ਪਾਵਰ ਪਰਾਈਮਰ" ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ.

  ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ RA Lewis and Rao (2015) ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸੋਹਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ - ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ-ਅਸੰਭਵ" ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ-ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, RA Lewis and Rao (2015) ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜਾ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ' ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ-ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ: ਰੌਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ.

 22. [ ਬਹੁਤ ਔਖਾ , ਗਣਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ] ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰੋ, ਪਰ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

 23. [ ਬਹੁਤ ਔਖਾ , ਗਣਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ] ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

 24. [ ਬਹੁਤ ਔਖਾ , ਗਣਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0.4 ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? (ਸੰਕੇਤ: ਫਰਕ-ਆਫ-ਅੰਸ ਅਨੁਮਾਨਕ ਅਤੇ ਫਰਕ-ਇਨ-ਫਰਕ ਅੰਦਾਜਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ 4.6.2 ਵੇਖੋ.)

 25. [ ਔਖਾ , ਗਣਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ] ਨਵੇਂ ਵੈਬ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 10,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ. ਵਿਲੱਖਣ ਲੌਗ-ਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਫਤ ਗਾਹਕੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਮੇਲ ਸੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ 5,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਾਰ੍ਹਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਲੋ-ਅਪ ਸਰਵੇਖਣ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ) ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ, 70% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ (ਟੇਬਲ 4.6) ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਬ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ.

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਡੈਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 20% ਹੋਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 60% ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗ-ਇਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਿਤੀ (ਸਾਰਣੀ 4.7) ਵਿੱਚ.

  1. ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ
  2. ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?
  3. ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ.
  4. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  ਸੰਕੇਤ: ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਗੈਰ-ਕੰਪਪਲੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ( Gerber and Green (2012) ਚੈਪਟਰ ਵੇਖੋ).

 26. [ ਔਖਾ ] ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ. ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹ ਦੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 65% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ (ਟੇਬਲ 4.8) ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.

  1. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ

  ਸੰਕੇਤ: ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋ ਪੱਖੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਜਿਸਨੂੰ Gerber and Green (2012) ਅਧਿਆਇ 6 ਦੇਖੋ Gerber and Green (2012) ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ.

ਸਾਰਣੀ 4.6: ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਰਲ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਗਰੁੱਪ ਆਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗ੍ਰੁਰਤ ਪਹੁੰਚ 5,000 70%
ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 5,000 70%
ਸਾਰਣੀ 4.7: ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪਰਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਗਰੁੱਪ ਆਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਗ ਇਨ 1,000 60%
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗਇਨ ਕੀਤਾ 4000 72.5%
ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 5,000 70%
ਟੇਬਲ 4.8: ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਗਰੁੱਪ ਆਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਗ ਇਨ 1,000 60%
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗਇਨ ਕੀਤਾ 4000 72.5%
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 500 65%
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4,500 70.56%