6.2 три примера

Социалните изследвания в областта на цифровите възрасти ще включват ситуации, при които разумни и добре обосновани хора няма да се съгласят с етиката.

За да запазя нещата конкретни, ще започна с три примера за изследвания на цифровите възрасти, които са създали етични противоречия. Избрах тези конкретни изследвания по две причини. Първо, няма лесни отговори за никое от тях. Това означава, че разумните, добре обосновани хора не са съгласни дали тези изследвания трябва да са се случили и какви промени биха могли да ги подобрят. Второ, тези изследвания въплъщават много от принципите, рамките и областите на напрежение, които ще последват по-нататък в главата.