6.2 سه نمونه

پژوهش های اجتماعی اجتماعی دیجیتال شامل مواردی می شود که افراد معقول و معقول در مورد اخلاق اختلاف نظر دارند.

برای ادامه دادن چیزها، من با سه مثال از مطالعات سنسورهای دیجیتالی شروع می کنم که مناقشات اخلاقی را ایجاد کرده اند. من این مطالعات خاص را به دو دلیل انتخاب کرده ام. اولا هیچ پاسخی در مورد هر یک از آنها وجود ندارد. به این معنا، افراد معقول و معقول، در مورد این که آیا این مطالعات اتفاق افتاده و چه تغییراتی ممکن است آنها را بهبود بخشیده، مخالف باشند. دوم، این مطالعات شامل بسیاری از اصول، چارچوب و زمینه های تنش است که بعدا در فصل بعدی پیروی می کنند.