6.2 Trije foarbylden

Digital social age research will involve situations where reasonable, well-meaning people will disagree about ethics.

Om dingen konkrete te hâlden, sil ik begjinne mei trije foarbylden fan digitale-stúdzjes dy't etiologyske kontroversje hawwe. Ik haw dizze bepaalde stúdzjes selektearre foar twa redenen. Earst binne der gjin ienfâldige antwurden oer elk fan har. Dat is, ferstannige, goed betsjuttende minsken net iens oer oft dizze ûndersiken passe moatte en wat feroaringen dy ferbetterje kinne. Twad, dizze ûndersiken foarmje in soad fan de begjinsels, kaders en spanningsgebieten dy't letter spylje yn it haadstik.