6.7.1 Các IRB là một sàn nhà, không một trần

Nhiều nhà nghiên cứu dường như có quan điểm trái ngược của IRB. Một mặt, họ xem xét các IRB là một bộ máy quan liêu vụng về. Tuy nhiên, đồng thời, họ cũng xem xét các IRB là trọng tài cuối cùng của các quyết định đạo đức. Đó là, họ dường như tin rằng nếu IRB phê duyệt nó, sau đó nó phải là OK. Nếu chúng ta thừa nhận những hạn chế rất thực tế của IRBs như họ đang tồn tại, và rất nhiều người trong họ (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -Sau đó chúng tôi như các nhà nghiên cứu phải đảm nhận thêm trách nhiệm về đạo đức của nghiên cứu của chúng tôi. IRB là một tầng không phải là một trần nhà, và ý tưởng này có hai ý nghĩa chính.

Đầu tiên, các IRB là một sàn có nghĩa là nếu bạn đang làm việc tại một cơ sở yêu cầu xem xét IRB, sau đó bạn nên làm theo những quy tắc. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng tôi đã nhận thấy rằng một số người dường như muốn tránh IRB. Trong thực tế, nếu bạn đang làm việc trong các lĩnh vực đạo đức tồn đọng, IRB có thể là một đồng minh mạnh mẽ. Nếu bạn làm theo quy tắc của họ, họ nên đứng phía sau bạn nên một cái gì đó đi sai với nghiên cứu của bạn (King and Sands 2015) . Và, nếu bạn không làm theo quy tắc của họ, bạn có thể tìm thấy bạn đang ra trên của riêng bạn trong một tình huống rất khó khăn.

Thứ hai, các IRB không phải là một phương tiện trần mà chỉ cần điền vào mẫu đơn của bạn và theo các quy tắc trong không đủ. Trong nhiều tình huống bạn như các nhà nghiên cứu là một trong những người hiểu biết nhiều nhất về cách hành động đạo đức. Cuối cùng, bạn là nhà nghiên cứu và các trách nhiệm đạo đức nằm với bạn; nó là tên của bạn trên giấy.

Một cách để đảm bảo rằng bạn đối xử với các IRB như một sàn và không phải là một trần là bao gồm một phụ lục đạo đức trong các giấy tờ của bạn. Trong thực tế, bạn có thể soạn thảo phụ lục đạo đức của bạn trước khi nghiên cứu của bạn thậm chí bắt đầu để ép buộc mình phải suy nghĩ về cách bạn sẽ giải thích công việc của mình với các đồng nghiệp của bạn và công chúng. Nếu bạn thấy mình không thoải mái khi viết phụ lục của bạn, sau đó nghiên cứu của bạn có thể không ra sự cân bằng đạo đức thích hợp. Ngoài việc giúp bạn chẩn đoán công việc của mình, xuất bản phụ lục đạo đức của bạn sẽ giúp cộng đồng nghiên cứu thảo luận về vấn đề đạo đức và xây dựng định mức thích hợp dựa trên các ví dụ từ nghiên cứu thực nghiệm thực sự. Bảng 6.3 trình nghiên cứu thực nghiệm hiện nay mà tôi nghĩ rằng có các cuộc thảo luận tốt về đạo đức nghiên cứu. Tôi không đồng ý với mọi khiếu nại của các tác giả trong các cuộc thảo luận, nhưng họ đều là những ví dụ của các nhà nghiên cứu hành động với tính toàn vẹn trong ý nghĩa xác định bởi Carter (1996) : trong mỗi trường hợp, các nhà nghiên cứu (1) quyết định những gì họ cho là đúng và những gì là sai; (2) họ hành động dựa trên những gì họ đã quyết định, thậm chí với chi phí cá nhân; và (3) công khai cho thấy họ đang diễn xuất dựa trên phân tích đạo đức của họ về tình hình.

Bảng 6.3: Các giấy tờ với các cuộc thảo luận thú vị của đạo đức trong nghiên cứu của họ.
Học vấn đề giải quyết
Rijt et al. (2014) thí nghiệm mà không cần sự đồng ý
tránh hại theo ngữ cảnh
Paluck and Green (2009) thí nghiệm trong nước đang phát triển
nghiên cứu về chủ đề nhạy cảm
các vấn đề phức tạp có sự đồng ý
khắc phục hậu quả tác hại có thể
Burnett and Feamster (2015) nghiên cứu mà không có sự đồng ý
cân bằng rủi ro và lợi ích khi rủi ro rất khó định lượng
Chaabane et al. (2014) ý nghĩa xã hội của nghiên cứu
sử dụng các file dữ liệu bị rò rỉ
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) thí nghiệm mà không cần sự đồng ý
Soeller et al. (2016) về vi phạm của dịch vụ