2.3.2 Đặc điểm mà nói chung là không tốt cho nghiên cứu