2.4 Chiến lược nghiên cứu

Với những mười đặc của các nguồn dữ liệu lớn và những hạn chế vốn có của dữ liệu thậm chí hoàn toàn quan sát, loại chiến lược nghiên cứu có ích? Đó là, làm thế nào chúng ta có thể học hỏi khi chúng ta không đặt câu hỏi và không chạy thí nghiệm? Nó có vẻ như là chỉ xem những người không có thể dẫn đến nghiên cứu thú vị, nhưng đó không phải là trường hợp.

Tôi thấy ba chiến lược chính cho việc học từ dữ liệu quan sát: điều đếm, điều dự báo, và xấp xỉ thí nghiệm. Tôi sẽ mô tả mỗi phương pháp, có thể được gọi là "chiến lược nghiên cứu" hay "công thức nghiên cứu" -và tôi sẽ minh họa cho họ với các ví dụ. Những chiến lược này là không loại trừ lẫn nhau hoặc đầy đủ, nhưng họ làm chụp rất nhiều nghiên cứu với dữ liệu quan sát.

Để báo trước những tuyên bố rằng theo, đếm những điều quan trọng nhất là khi chúng ta đang thực nghiệm xét xử giữa dự đoán từ lý thuyết khác nhau. Dự báo, và đặc biệt là nowcasting, có thể hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách. Cuối cùng, dữ liệu lớn làm tăng khả năng của chúng tôi để có những ước tính quan hệ nhân quả từ dữ liệu quan sát.