máy Dịch

Bạn đang đọc một bản dịch máy của Bit của Bit: Nghiên cứu xã hội trong thời đại kỹ thuật số. Bởi vì đây là máy dịch thuật, nó có thể không rõ ràng ở lần. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi xuất bản một phiên bản của cuốn sách này trong ngôn ngữ của bạn, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại info@bitbybitbook.com .

dịch máy của chúng tôi được thực hiện bởi Google Translate. Họ muốn chúng tôi thêm từ chối trách nhiệm pháp lý này:

DỊCH VỤ NÀY CÓ THỂ CHỨA DỊCH POWERED BY GOOGLE. GOOGLE TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM, TIN CẬY, VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ PHẨM, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.