Chúng tôi đang làm cho mã mà tạo ra trang web này có sẵn mã nguồn mở như mở xét Toolkit .

Dự án này dựa trên rất nhiều phần mềm mã nguồn mở tuyệt vời. Chúng tôi muốn cảm ơn những người sáng tạo và đóng góp vào các dự án sau: