5.6 Kết luận

Cộng tác đại chúng sẽ cho phép các nhà nghiên cứu để giải quyết các vấn đề khoa học mà là không thể giải quyết trước.

Các đại kỹ thuật số cho phép cộng tác đại chúng trong nghiên cứu khoa học. Thay vì chỉ cộng tác với một số lượng nhỏ các đồng nghiệp hoặc trợ lý nghiên cứu, cũng như trong quá khứ, bây giờ chúng tôi có thể hợp tác với tất cả mọi người trên thế giới với một kết nối Internet. Như ví dụ trong chương trình này, các hình thức mới của sự hợp tác đại chúng đã bật các nhà khoa học thực sự tiến bộ về các vấn đề quan trọng. Khả năng áp dụng các kỹ thuật trong các ngành khoa học xã hội vẫn còn là một câu hỏi mở, nhưng tôi rất lạc quan.

Đối với các mục đích của nghiên cứu xã hội, tôi nghĩ rằng nó là hữu ích để phân chia dự án hợp tác đại chúng thành ba nhóm:

  • Trong các dự án tính toán của con người, các nhà nghiên cứu kết hợp các nỗ lực của nhiều người làm việc trên đơn giản vi nhiệm vụ để giải quyết các vấn đề đó là không tưởng lớn cho một người.
  • Trong các dự án kêu gọi mở cửa, các nhà nghiên cứu đặt ra một vấn đề với một cách dễ dàng để kiểm tra dung dịch, thu hút các giải pháp từ nhiều người, và sau đó chọn tốt nhất.
  • Trong các dự án thu thập dữ liệu phân tán, các nhà nghiên cứu cho phép người tham gia đóng góp các phép đo mới của thế giới.

Ngoài việc thúc đẩy nghiên cứu xã hội, các dự án hợp tác quần chúng cũng có dân chủ hóa tiềm năng. Các dự án mở rộng cả hai người có thể tổ chức các dự án quy mô lớn và những người có thể đóng góp cho họ. Cũng như Wikipedia thay đổi những gì chúng tôi nghĩ là có thể, các dự án hợp tác hàng loạt trong tương lai sẽ thay đổi những gì chúng tôi nghĩ là có thể trong nghiên cứu khoa học.