4.5 Làm cho nó xảy ra

Thậm chí nếu bạn không làm việc tại một công ty công nghệ lớn, bạn có thể chạy thử nghiệm kỹ thuật số. Bạn có thể làm điều đó cho mình hoặc hợp tác với những người có thể giúp bạn (và những người bạn có thể giúp đỡ).

Đến thời điểm này, tôi hy vọng rằng bạn đang vui mừng về khả năng làm thí nghiệm kỹ thuật số của riêng bạn. Nếu bạn làm việc tại một công ty công nghệ lớn, bạn đã có thể làm những thí nghiệm này tất cả các thời gian. Nhưng, nếu bạn không làm việc tại một công ty công nghệ cao mà bạn có thể nghĩ rằng bạn không thể chạy thử nghiệm kỹ thuật số. May mắn thay, đó là sai; với một chút sáng tạo và công việc khó khăn, mọi người đều có thể chạy một thí nghiệm kỹ thuật số.

Như là một bước đầu tiên, nó là hữu ích để phân biệt giữa hai phương pháp chính: làm điều đó cho mình hoặc hợp tác với các mạnh mẽ. Và, thậm chí có một vài cách khác nhau mà bạn có thể làm điều đó cho mình; bạn có thể thử nghiệm trong môi trường hiện có, xây dựng thí nghiệm của riêng bạn, hoặc xây dựng sản phẩm của riêng bạn để thử nghiệm lặp đi lặp lại. Tôi sẽ minh họa các phương pháp tiếp cận với rất nhiều ví dụ dưới đây, và trong khi bạn đang học về họ, bạn sẽ nhận thấy cách tiếp cận từng cung cấp thương mại-off cùng bốn khía cạnh chính: chi phí, kiểm soát, chủ nghĩa hiện thực, và đạo đức (Hình 4.11). Không có phương pháp tiếp cận là tốt nhất trong tất cả các tình huống.

Hình 4.11: Tóm tắt những đánh đổi về những cách khác nhau mà bạn có thể làm cho thử nghiệm của bạn xảy ra. Bởi chi phí tôi có nghĩa là chi phí để các nhà nghiên cứu về thời gian và tiền bạc. Bằng cách kiểm soát tôi có nghĩa là khả năng để làm những gì bạn muốn trong các điều khoản của người tham gia tuyển dụng, ngẫu nhiên, cung cấp phương pháp điều trị, và đo lường kết quả. Bởi chủ nghĩa hiện thực Tôi có nghĩa là mức độ mà môi trường ra quyết định phù hợp với những người gặp phải trong cuộc sống hàng ngày; lưu ý rằng chủ nghĩa hiện thực cao không phải là luôn luôn quan trọng đối với lý thuyết thử nghiệm (Falk và Heckman 2009). Bằng cách đạo đức Tôi có nghĩa là khả năng của các nhà nghiên cứu có ý tốt để quản lý những thách thức đạo đức có thể phát sinh.

Hình 4.11: Tóm tắt những đánh đổi về những cách khác nhau mà bạn có thể làm cho thử nghiệm của bạn xảy ra. Bởi chi phí tôi có nghĩa là chi phí để các nhà nghiên cứu về thời gian và tiền bạc. Bằng cách kiểm soát tôi có nghĩa là khả năng để làm những gì bạn muốn trong các điều khoản của người tham gia tuyển dụng, ngẫu nhiên, cung cấp phương pháp điều trị, và đo lường kết quả. Bởi chủ nghĩa hiện thực Tôi có nghĩa là mức độ mà môi trường ra quyết định phù hợp với những người gặp phải trong cuộc sống hàng ngày; lưu ý rằng chủ nghĩa hiện thực cao không phải là luôn luôn quan trọng đối với lý thuyết thử nghiệm (Falk and Heckman 2009) . Bằng cách đạo đức Tôi có nghĩa là khả năng của các nhà nghiên cứu có ý tốt để quản lý những thách thức đạo đức có thể phát sinh.