5.5.3 ý Focus

Cho rằng bạn đã tìm thấy một cách để thúc đẩy sự tham gia và bạn có thể tận dụng những người tham gia có quyền lợi và các kỹ năng khác nhau, rộng, thách thức lớn tiếp theo bạn phải là một nhà thiết kế là để tập trung sự chú ý của người tham gia, nơi nó sẽ là giá trị nhất, một điểm phát triển rộng rãi trong cuốn sách tuyệt vời Michael Nielsen Tái tạo Discovery (2012) . Trong các dự án tính toán của con người, chẳng hạn như Galaxy Zoo, nơi mà các nhà nghiên cứu có kiểm soát rõ ràng trong những nhiệm vụ, trọng tâm của sự chú ý là dễ nhất để duy trì. Ví dụ, trong Galaxy Zoo các nhà nghiên cứu đã có thể hiển thị mỗi thiên hà đến là họ thỏa thuận về hình dạng của nó. Hơn nữa, trong bộ sưu tập dữ liệu phân tán, một hệ thống tính điểm cũng có thể được sử dụng để tập trung cá nhân vào việc cung cấp các đầu vào hữu ích nhất như đã được thực hiện trong PhotoCity.