6.6 Các lĩnh vực khó khăn

Bốn nguyên tắc đạo đức-Tôn trọng người; Tánh hay làm phước; Sự công bằng; và tôn trọng luật pháp và công cộng lãi và hai đạo đức khung-do hậu quả và nghĩa vụ học-sẽ giúp bạn lý do về bất kỳ vấn đề đạo đức nghiên cứu mà bạn đang phải đối mặt. Tuy nhiên, dựa trên các đặc điểm của nghiên cứu đại kỹ thuật số được mô tả trước đó trong chương này và dựa vào các cuộc tranh luận về đạo đức, chúng tôi đã thấy cho đến nay, tôi thấy bốn khu vực đặc biệt khó khăn: thông báo chấp thuận, sự hiểu biết và quản lý thông tin rủi ro, sự riêng tư,ra quyết định trong bộ mặt của sự không chắc chắn. Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ mô tả những bốn vấn đề chi tiết hơn và cung cấp lời khuyên về làm thế nào để xử lý chúng.