1.4.3 Đạo đức ở khắp mọi nơi

Trong tương lai, các nhà nghiên cứu sẽ đấu tranh ít hơn với những gì có thể được thực hiện và nhiều hơn nữa với những gì nên được thực hiện.

Trong quá khứ, chi phí đã là một hạn chế chi phối vào những gì các nhà nghiên cứu làm. Nhưng, như bạn sẽ thấy trong suốt cuốn sách này, chi phí của một số hình thức nghiên cứu đang giảm mạnh. Tại cơ bản không có chi phí, các nhà nghiên cứu hiện nay có thể bí mật quan sát hành vi của hàng triệu người, và có thể tiến hành các thí nghiệm lớn mà không có sự đồng ý hoặc thậm chí cao nhận thức của người tham gia. Trong tương lai, do đó, các nhà nghiên cứu sẽ đấu tranh ít hơn với những gì có thể được thực hiện và nhiều hơn nữa với những gì nên được thực hiện. Chương 6 sẽ được hoàn toàn dành cho đạo đức, nhưng tôi cũng tích hợp đạo đức vào các chương khác. Trong thời đại kỹ thuật số, đạo đức sẽ trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng khi các nhà nghiên cứu cân bằng thương mại-off giữa các phương pháp nghiên cứu khác nhau.