7.1 รอคอย

ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 นักวิจัยทางสังคมกำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงเช่นจากการถ่ายภาพไปจนถึงการถ่ายทำภาพยนตร์ ในหนังสือเล่มนี้เราได้ศึกษาวิธีที่นักวิจัยได้เริ่มใช้ความสามารถในยุคดิจิทัลในการสังเกตพฤติกรรม (บทที่ 2) ถามคำถาม (บทที่ 3) ดำเนินการทดลอง (บทที่ 4) และทำงานร่วมกัน (บทที่ 5) ด้วยวิธีการที่ เป็นไปไม่ได้เลยในอดีตที่ผ่านมา นักวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้จะต้องเผชิญกับการตัดสินใจทางจริยธรรมที่คลุมเครือและคลุมเครือ (บทที่ 6) ในบทสุดท้ายนี้ผมอยากเน้นสามประเด็นที่ดำเนินการผ่านบทเหล่านี้และจะมีความสำคัญต่ออนาคตของการวิจัยทางสังคม