7.1 نگاه به جلو

همانطور که در فصل 1 گفتم، محققان اجتماعی در حال گذار از یک عکاسی به فیلمبرداری هستند. در این کتاب، ما شاهدیم که چگونه محققان شروع به استفاده از توانایی های عصر دیجیتال برای مشاهده رفتار (فصل 2)، پرسش ها (فصل 3)، آزمایش های اجرا شده (فصل 4) و همکاری (فصل 5) را در راه هایی که در گذشته اخیر به سادگی غیر ممکن بود. محققانی که از این فرصت ها استفاده می کنند، باید با تصمیمات اخلاقی سخت و مبهم (فصل 6) مقابله کنند. در این فصل گذشته، من می خواهم سه موضوع را که از طریق این فصل ها اجرا می شود برجسته کنم و برای آیندۀ تحقیقات اجتماعی مهم باشد.