7.1 எதிர்பார்த்து காத்திருங்கள்

நான் அத்தியாயம் 1 ல் கூறியது போல், சமூக ஆராய்ச்சியாளர்கள் புகைப்படம் எடுத்தல் போன்ற ஒளிப்பதிவாளரைப் போன்ற மாற்றத்தை உருவாக்கும் செயலில் உள்ளனர். இந்த புத்தகத்தில், டிஜிட்டல் வயதின் திறன்களை (அத்தியாயம் 2), கேள்விகள் (அத்தியாயம் 3), பரிசோதனைகள் (அத்தியாயம் 4), மற்றும் (அத்தியாயம் 5) அண்மையில் கடந்த காலத்தில் வெறுமனே சாத்தியமற்றது. இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கடினமான, தெளிவற்ற நெறிமுறை முடிவுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும் (அத்தியாயம் 6). இந்த கடைசி அத்தியாயத்தில், இந்த அத்தியாயங்கள் வழியாக இயங்கும் மூன்று கருப்பொருள்களை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன், மேலும் இது சமூக ஆராய்ச்சி எதிர்காலத்திற்காக முக்கியமானதாக இருக்கும்.