7.1 ដោយសម្លឹងមើលទៅមុខ

ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងជំពូកទី 1 អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរបែបនោះពីការថតរូបទៅជាខ្សែភាពយន្ត។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះយើងបានឃើញពីរបៀបដែលអ្នកស្រាវជ្រាវចាប់ផ្តើមប្រើសមត្ថភាពនៃអាយុឌីជីថលដើម្បីសង្កេតមើលអាកប្បកិរិយា (ជំពូកទី 2) សួរសំណួរ (ជំពូក 3) ដំណើរការពិសោធន៍ (ជំពូក 4) និងសហការ (ជំពូក 5) តាមវិធីដែល គឺមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅក្នុងអតីតកាល។ អ្នកស្រាវជ្រាវដែលឆ្លៀតយកឱកាសទាំងនេះនឹងប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយសីលធម៌មិនច្បាស់លាស់ (ជំពូកទី 6) ។ នៅក្នុងជំពូកចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនូវប្រធានបទបីដែលដំណើរការតាមរយៈជំពូកទាំងនេះហើយវានឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតនៃការស្រាវជ្រាវសង្គម។