7.1 Урагш харах

1-р бүлэгт хэлснээр, нийгмийн судлаачид киноны зураглалаас киноны зураглал шиг шилжилт хийх шатандаа явж байна. Энэ номонд бид дижитал зан үйлийг ажиглахын тулд судлаачид хэрхэн зан төлөвийг ажиглаж байгааг харсан (2-р бүлэг), асуулт асуух (3-р бүлэг), туршилтыг (4-р бүлэг) ажиллуулж, хамтран ажиллах (5-р бүлэг) Сүүлийн үед ердөө л боломжгүй байсан. Эдгээр боломжуудыг ашиглаж буй судлаачид бэрхшээлтэй, тодорхойгүй ёс зүйн шийдвэрийг гаргах ёстой (6-р бүлэг). Энэ бүлгийн төгсгөлд би эдгээр бүлгүүдээр дамжуулан гурван сэдвийг хөндсөн бөгөөд энэ нь нийгмийн судалгааны ирээдүйд чухал ач холбогдолтой юм.