7.1 ඉදිරි දෙස

1 වන පරිච්ෙඡ්දය තුළ මම සඳහන් කළ පරිදි, ඡායාරූප ශිල්පීන් සිට සිනමාකරණෙය් සිට වැනි සංක්රාන්ති පරිවර්තනයක් කිරීමට සමාජ පර්යේෂකයින් පෙළඹෙති. මෙම පොතෙහි දී, පර්යේෂකයන් විසින් ඩිජිටල් යුගයේ චර්යාවන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ආරම්භ කර ඇති ආකාරය (2 වන පරිච්ඡේදය), ප්රශ්න වලට පිළිතුරු (පරිච්ඡේද 3), අත්හදා බැලීම් (4 වන පරිච්ඡේදය) පවත්වා ගෙන යාම සහ සහයෝගයෙන් (පරිච්ඡේද 5) මෑත අතීතයේ දී කිසිසේත් කළ නොහැකි විය. මෙම අවස්ථාවන්හි වාසිය ලබා ගන්නා පර්යේෂකයින්ට අපහසු, ද්වේෂසහගත සදාචාරාත්මක තීරණ වලට මුහුණදීමට සිදුවනු ඇත (6 වන පරිච්ඡේදය). මෙම පරිච්ඡේදයේ මෙම පරිච්ඡේද මගින් දිවෙන මාතෘකා තුනක් අවධාරණය කිරීමට සහ සමාජීය අනාගතයේ අනාගතය සඳහා වැදගත් වනු ඇත.