7.1 ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು

ನಾನು 1 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಿಂದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ವರ್ತನೆಯನ್ನು (ಅಧ್ಯಾಯ 2) ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು (ಅಧ್ಯಾಯ 3) ಕೇಳಿ, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ (ಅಧ್ಯಾಯ 4) ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ (ಅಧ್ಯಾಯ 5) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಕಾಶಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಹ ಕಷ್ಟ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನೈತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಅಧ್ಯಾಯ 6). ಈ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.