7.1 Op nei foaren

As ik yn haadstik 1 sei, sjogge sosjale ûndersikers yn it proses fan it meitsjen fan in transysje sa as fan 'e fotografie nei de film. Yn dit boek hawwe wy sjoen hoe't ûndersikers begûn binne mei it brûken fan de mooglikheden fan 'e digitale leeftiid foar it behanneljen fan gedrach (haadstik 2), fragen stelle (haadstik 3), eksperiminten útfiere (haadstik 4), en gearwurkjen (haadstik 5) Yn it resinte past binne gewoan ûnmooglik. Undersikers dy't gebrûk meitsje fan dizze kânsen, moatte ek dreech, dûbeld ethische besluten (haadstik 6) oanwêzigen moatte. Yn dit lêste haadstik wol ik graach trije tema's ophelje dy't troch dizze haadrol rinne, en dat sil wichtich wêze foar de takomst fan sosjale ûndersyks.