6.7.1 Ёс зүйн хяналтын хорооны нэг давхар биш, тааз байна

Олон тооны судлаачид IRB-ийн зөрчилтэй үзэл бодолтой байдаг. Нэг талаас нь тэд үүнийг хүнд сурталтай хүнд суртал гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч тэд мөн ёс зүйн шийдвэрийн эцсийн арбитрч гэж үздэг. Ихэнх судлаачид хэрэв IRB үүнийг зөвшөөрвөл энэ нь зөв байх ёстой гэж үздэг. Хэрэв бид одоогоор оршин байгаа шиг IRB-ийн бодит хязгаарлалтуудыг хүлээн зөвшөөрч байгаа бол тэдгээрийн олонх нь байна (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) бидний судалгааны ёс зүйн үүднээс авч үзье. IRB нь дээд давхрага биш бөгөөд энэ нь хоёр гол утга учиртай.

Нэгдүгээрт, Иргэний хамгаалалт, шалгалтын газар бол шал гэсэн үг юм. Хэрэв та IRB шалгалтыг шаарддаг байгууллагад ажиллаж байгаа бол эдгээр дүрмийг мөрдөх ёстой. Энэ нь ойлгомжтой мэт санагдаж болох ч, зарим хүмүүс IRB-ээс зайлсхийхийг хүсч байна. Үнэн хэрэгтээ, хэрэв та ёс зүйн хувьд эвдэрсэн газруудад ажиллаж байгаа бол IRB нь хүчтэй холбоотон байж чадна. Хэрэв та өөрийн дүрэм журмыг дагаж мөрдвөл тэд таны судалгаагаар ямар нэг зүйл буруу байх болно. (King and Sands 2015) . Хэрэв та өөрийн дүрэм журмыг дагаж мөрддөггүй бол маш хэцүү нөхцөл байдалд өөрийнхөөрөө байж болно.

Хоёрдугаарт, IRB нь дээд хязгаар биш бөгөөд таны маягтуудыг бөглөж, дүрмийг мөрдөх нь хангалтгүй байна гэсэн үг юм. Ихэнх тохиолдолд та судлаачийн хувьд ёс зүйд хэрхэн үйлчлэх талаар хамгийн их мэддэг хүн байдаг. Эцсийн эцэст та судлаач хүн бөгөөд ёс суртахууны үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Энэ нь таны цаасан дээрх нэр юм.

Та IRB-ыг давхар шалан дээр эмчлэхгүй байхын тулд нэг баримт бичигт ёс зүйн хавсралтыг оруулах хэрэгтэй. Үнэн хэрэгтээ та судалгааг эхлэхээс өмнө ёс зүйн хавсралтаа боловсруулж болно. Ингэснээр та өөрийн ажил үйлсийг хэрхэн тайлбарлаж, олон нийтэд тань хүргэх талаар бодохыг хүсэх болно. Хэрэв та ёс зүйн хавсралтаа бичиж байхдаа өөрийгөө эвгүй байдалд оруулбал таны судалгаагаар ёс суртахууны тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулж болохгүй. Өөрийнхөө ажлыг оношлоход туслахын зэрэгцээ ёс зүйн тайлангуудаа хэвлэн нийтлэх нь судалгааны нийгэмлэг ёс зүйн асуудлуудыг хэлэлцэхэд тусална. Бодит эмпирик судалгааны жишээн дээр үндэслэсэн зохих хэм хэмжээг бий болгох. Хүснэгт 6.3-д судалгааны ёс зүйн талаар сайн хэлэлцсэн гэж үзсэн эмпирик судалгаануудыг танилцуулав. Би эдгээр хэлэлцүүлэгт зохиогчдын зүгээс гаргасан бүхий л нэхэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй боловч тэд Carter (1996) тодорхойлсон утгаараа үнэнч шударгаар үйлчилж байгаа судлаачдын бүх жишээнүүд юм. Үүнд: (1) судлаачид өөрсдийн зөв гэж үздэг зүйлийг шийддэг мөн юу нь буруу вэ; (2) тэд хувийн зардлаар шийдсэн зүйл дээрээ тулгуурлан ажилладаг; (3) тэд нөхцөл байдлын талаархи ёс зүйн шинжилгээнд тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа олон нийтэд харуулав.

Хүснэгт 6.3: Судалгааныхаа ёс зүйн талаар сонирхолтой хэлэлцүүлгүүдтэй бүтээлүүд
Судалгаа Асуудлыг тодруулсан
Rijt et al. (2014) Зөвшөөрөлгүй талбарын туршилт
Нөхцөл байдлын аюулаас зайлсхийх
Paluck and Green (2009) Хөгжиж буй орны хээрийн туршилт
Эмзэг сэдэвт судалгаа хийх
Нийлмэл зөвшөөрлийн асуудал
Болзошгүй хор уршгийг арилгах
Burnett and Feamster (2015) Зөвшөөрөлгүй судалгаа
Эрсдэл тооцоход хэцүү үед эрсдэл, үр ашгийг тэнцвэржүүлэх
Chaabane et al. (2014) Судалгааны нийгмийн нөлөөлөл
Алдартай өгөгдлийн файлуудыг ашиглах
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Зөвшөөрөлгүй талбарын туршилт
Soeller et al. (2016) Үйлчилгээний зөрчсөн нөхцөл