5.5.3 Фокус анхаарал хандуулах

Оролцоог идэвхжүүлэх арга замыг олсон бөгөөд оролцогчид өргөн хүрээтэй сонирхол, ур чадварыг эзэмшүүлэх боломжтой тул дизайнерын хувьд дараагийн гол сорилт бол оролцогчдын анхаарлыг хамгийн үнэ цэнэтэй, Michael Nielsen-ийн Reinventing Discovery (2012) номонд маш ихээр боловсруулагдсан. Хүний тооцооллын төслүүд, жишээлбэл, Galaxy Zoo, судлаачид даалгаврыг тодорхой удирддаг тул анхаарлаа төвлөрүүлэх нь хамгийн хялбар байдаг. Жишээлбэл, Galaxy Zoo-д судлаачид галактикийн хэлбэрийг дүрслэх хүртэл харуулсан байж болно. Цаашлаад тархсан өгөгдөл цуглуулах үед Фотокитэд хийсэн шиг хамгийн ашигтай оролтыг хангахын тулд үнэлэх системийг ашиглаж болно.