2.4 Судалгааны стратеги

Том мэдээллийн эх үүсвэрүүдийн 10 онцлог шинж чанар, төгс ажиглалтын өгөгдлүүдийн уламжлалт хязгаарлалтыг харгалзан үзэхэд би том мэдээллийн эх сурвалжуудаас суралцах гурван зүйлийг олж харна. Үүнд: тоолж баршгүй зүйл, таамаглах зүйлс, ойролцоогоор туршилтууд орно. Эдгээр аргуудыг "судалгааны стратеги" эсвэл "судалгааны жор" хэмээх нэр томъёогоор тайлбарлах болно. Би тэдгээрийг жишээ болгон үзүүлье. Эдгээр стратеги нь харилцан хамааралгүй, эсвэл төгс бус байдаггүй.