3.6 Судалгаагаар мэдээллийн эх үүсвэртэй холбоотой судалгаа

Судалгааны мэдээллийг том мэдээллийн эх сурвалжуудтай холбох нь танд өгөгдөл үүсгэх аль ч эх сурвалжийг ашиглах боломжгүй юм.

Ихэнх судалгаанууд нь бие даасан, бие даасан хүчин чармайлтууд юм. Тэд бие биен дээрээ тулгуурладаггүй бөгөөд тэд дэлхий дээрх бусад бүх өгөгдлүүдийн давуу талыг ашигладаггүй. Энэ нь өөрчлөгдөх болно. Судалгааны өгөгдлийг 2-р бүлэгт өгүүлсэн том мэдээллийн эх үүсвэрт холбох замаар олж авахад хэтэрхий их зүйл бий болно. Эдгээр хоёр төрлийн өгөгдлийг нэгтгэн хослуулан хийснээр аль нэгэнд нь бие даасан зүйл хийх боломжгүй байдаг.

Судалгааны өгөгдлийг том мэдээллийн эх сурвалжтай хослуулах хэд хэдэн янзын аргууд байдаг. Энэ хэсэгт би ашигтай, ялгаатай хоёр аргыг тайлбарлах болно. Тэдгээрийг би асууж , асууж асууж асууж тодруулах болно (Зураг 3.12). Хэдийгээр бид нар тус бүрийг дэлгэрэнгүй жишээгээр тайлбарлах болно, гэхдээ тэдгээр нь янз бүрийн судалгааны өгөгдөл, том хэмжээний өгөгдлүүдтэй хэрэглэгддэг ерөнхий жор байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Цаашилбал, эдгээр жишээнүүдийг тус бүр хоёр өөр аргаар үзэж болно. 1-р бүлэгт үзсэн санаануудыг эргэцүүлэн бодвол зарим хүмүүс эдгээр судалгааг "custommade" судалгааны өгөгдлийг "readymade" том хэмжээний өгөгдлийг сайжруулж, бусад нь тэднийг "readymade" том өгөгдлийг "custommade" судалгааны өгөгдлийг дээшлүүлэх жишээ болгон үзэх болно. Та хоёуланг нь харах боломжтой байх ёстой. Эцэст нь, эдгээр жишээнүүд нь эдгээр судалгааг хэрхэн тодруулж, том мэдээллийн эх сурвалжуудыг бүрэн орлуулах бус харин хэрхэн орлож байгааг анзаарах хэрэгтэй.

Зураг 3.12: Мэдээллийн эх сурвалж, судалгааны өгөгдлийг нэгтгэх хоёр арга зам. Баяжсан асуулгад (хэсэг 3.6.1) том хэмжээний өгөгдлийн эх үүсвэр нь сонирхлын үндсэн хэмжүүртэй бөгөөд судалгааны өгөгдөл эргэн тойронд шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Өсөн нэмэгдэж буй асуултад (хэсэг 3.6.2) том мэдээллийн эх үүсвэр нь сонирхлын үндсэн хэмжүүр байдаггүй боловч судалгааны өгөгдлийг нэмэгдүүлэхэд ашигладаг.

Зураг 3.12: Мэдээллийн эх сурвалж, судалгааны өгөгдлийг нэгтгэх хоёр арга зам. Баяжсан асуулгад (хэсэг 3.6.1) том хэмжээний өгөгдлийн эх үүсвэр нь сонирхлын үндсэн хэмжүүртэй бөгөөд судалгааны өгөгдөл эргэн тойронд шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Өсөн нэмэгдэж буй асуултад (хэсэг 3.6.2) том мэдээллийн эх үүсвэр нь сонирхлын үндсэн хэмжүүр байдаггүй боловч судалгааны өгөгдлийг нэмэгдүүлэхэд ашигладаг.