1.4.3 Ёс зүйн хаа сайгүй

Ирээдүйд, судлаачид юу хийх, илүү юу хийх ёстой нь болох нь бага тэмцэж болно.

Өмнө нь зардал судлаачид юу хийдэг талаар давамгай бэрхшээл болж байна. Гэхдээ та энэ номонд харах болно гэж судалгааны тодорхой хэлбэр өртөг буурч байна байна. үндсэндээ ямар ч үнээр, судлаачид одоо нууцаар сая хүн зан ажиглаж болох бөгөөд оролцох талаар тохиролцсон буюу оролцогчдын ч мэдлэг ямар их хэмжээний туршилт хийж болно. Ирээдүйд Тиймээс судлаачид юу хийх, илүү юу хийх ёстой нь болох нь бага тэмцэж болно. 6-р бүлэг бүхэлдээ ёс зүйн зориулсан болно, гэхдээ би ч бас өөр бүлэгт орох ёс зүй нэгтгэх. судлаачид янз бүрийн судалгааны хандлага харьцааг олохыг тэнцвэржүүлж үед дижитал нас, ёс зүйн улам бүр чухал авч үзэх болно.