1.4.3 اخلاق در همه جا

در آینده، محققان کمتر با آنچه می تواند انجام و بیشتر با آنچه باید انجام شود تلاش خواهد شد.

در گذشته، هزینه است یک محدودیت حاکم بر آنچه که محققان انجام شده است. اما، به عنوان شما خواهد شد در سراسر این کتاب را ببینید، هزینه اشکال خاصی از تحقیقات کاهش است. در اصل بدون هیچ هزینه، محققان هم اکنون می توانید مخفیانه مشاهده رفتار میلیونها نفر از مردم، و می تواند آزمایش های عظیم بدون رضایت و یا حتی آگاهی از شرکت کنندگان انجام. در آینده، بنابراین، محققان کمتر با آنچه می تواند انجام و بیشتر با آنچه باید انجام شود تلاش خواهد شد. فصل 6 خواهد شد به طور کامل به اخلاق اختصاص داده، اما من هم ادغام اخلاق به فصل دیگر نیز هست. در عصر دیجیتال، اخلاق تبدیل خواهد شد در نظر گرفتن به طور فزاینده مهم زمانی که محققان تعادل تجارت آف بین روش های تحقیقاتی مختلف.