2.4 ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು

ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳ ಈ 10 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡೇಟಾದ ಅಂತರ್ಗತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಲು ನಾನು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ: ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು. "ಸಂಶೋಧನಾ ತಂತ್ರಗಳು" ಅಥವಾ "ಸಂಶೋಧನಾ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ - ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ತಂತ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.