2.4 استراتژی های پژوهش

با توجه به این 10 ویژگی از منابع داده بزرگ و محدودیت ذاتی اطلاعات حتی کاملا مشاهده شده، من سه راهبرد اصلی برای یادگیری از منابع داده بزرگ را می بینم: شمارش همه چیز، پیش بینی چیزها و تقریبی آزمایش ها. من هر یک از این رویکردها را توصیف می کنم که می توان آنها را "استراتژی های تحقیق" یا "دستورالعمل های تحقیق" نامید - و من آنها را با مثال های خود را نشان خواهم داد. این استراتژی ها متقابلا منحصر به فرد و جامع نیستند.